แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยจากประเทศพม่า กัมพูชา และ ส.ป.ป.ลาว ต่างมีส่วนช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยการทำงานในอาชีพต่างๆ ซึ่งเป็น "งานสกปรก มีอันตราย และยากลำบาก" ซึ่งคนไทยไม่นิยมทำแล้ว ประมาณการว่าสามในสี่ของแรงงานข้ามชาติทั้งหมดในประเทศไทยมาจากพม่า จากจำนวนแรงงานข้ามชาติในประเทศราว 2.5 ล้านคน แต่จำนวนแรงงานที่ขึ้นทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งแรงงานเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นเคยผ่านการขึ้นทะเบียน การขึ้นทะเบียนแรงงานโดยมีใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องทำให้แรงงานข้ามชาติได้รับสิทธิและมีหลักประกันสุขภาพ ส่วนแรงงานที่ไม่มีเอกสารนั้น มีความเสี่ยงที่จะถูกจับกุมและถูกส่งตัวกลับประเทศทำให้ง่ายต่อการถูกล่วงละเมิดสิทธิ

ความเปราะบางต่อการติดเชื้อเอชไอวี

การโยกย้ายถิ่นฐานไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีแต่เพียงอย่างเดียว แต่ว่าเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายถิ่นฐานก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้แรงงานข้ามชาติ มีความเปราะบางต่อการติดเชื้อเอชไอวีมากขึ้น ในประเทศไทย แรงงานข้ามชาติ มีอุปสรรคด้านภาษา ปัญหาเรื่องเอกสาร และข้อบังคับห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นข้อจำกัดไม่ให้แรงงานข้ามชาติเข้าถึงบริการ
และข้อมูล ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ขาดความรู้ที่ถูกต้อง ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้นในการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ แม้ว่าจำนวนแรงงาน
ข้ามชาติจะกล้าเข้ามาขอความช่วยเหลือมากขึ้น แต่ปัญหาที่พวกเขาถูกตราหน้าและถูกเลือกปฏิบัติก็ยังเป็นอุปสรรคในการเข้ารับบริการและความช่วยเหลืออยู่