ข่าวสารล่าสุด >

เรื่องเด่น

ข้อเสนอต่อนโยบายและทิศทางการจัดบริการสุขภาพสำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

หลังจากมีการประกาศนโยบายประกันสุขภาพคนต่างด้าว ฉบับลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ยังมีปัญหาการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง กล่าวคือ พบว่าหน่วยบริการบางแห่งยังไม่เปิดรับประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติ ไม่ว่าจะมีเอกสารหรือไม่ก็ตาม อ้างว่านโยบายไม่มีความชัดเจน ไม่ได้บังคับให้ทำ หน่วยบริการส่วนใหญ่ไม่รับประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติและคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสาร

กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตสำหรับเด็กต่างชาติของศูนย์การเรียนมูลนิธิรักษ์ไทย

กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตสำหรับเด็กต่างชาติของศูนย์การเรียนมูลนิธิรักษ์ไทย จังหวัดสมุทรสาคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ค่ายกองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก พล.นย. อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมวันเด็กที่จัดโดยศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย

กิจกรรมวันเด็กที่จัดโดยศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับน้องๆที่เป็นลูกหลานแรงงานข้ามชาติ ต.ท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร ภายใต้การดูแลของมูลนิธิรักษ์ไทย

มติครม.วันที่ 13 ก.พ. 2555

วันนี้เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี จากนั้นนางฐิติมา ฉายแสง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี