โปรดเลือกหมวดหมู่ :


ทั้งหมด
ระบบธรรมาภิบาล นโยบาย และระบบข้อมูลสุขภาพ

ระบบธรรมาภิบาล นโยบาย และระบบข้อมูลสุขภาพ

Health System Strengthening for Non-Thai population

Proposal in GFATM round 11 Sombat Thanprasertsuk M.D., M.P.H. 26 September 2011

การประชุมมุมมองการพัฒนาระบบสุขภาพ

เพื่อสุขภาพแรงงานข้ามชาติ ผู้ติดตามและบุคคลอืนที่ไม่มีสัญชาติไทย 26 กันยายน 2554

แรงงานต่างด้าวตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ปี 2547-2554

แยกตามรายโรงพยาบาล และจำนวนประชากรต่างด้าวจังหวัดสมุทรสาคร 19 กันยายน ปี 2554 แยกตามประเภท

กลุ่มเป้าหมายภายใต้ HSS เป็นการพัฒนาระบบคุณภาพการบริการ

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและอย่างทั่วถึง

ระบบบริการดูแลสุขภาพ และการจัดซื้อและบริหารเวชภัณฑ์

ระบบบริการดูแลสุขภาพ และการจัดซื้อและบริหารเวชภัณฑ์