สรุปแล้ว! ’39 อาชีพสงวน’ ให้ต่างด้าวทำ 10 อาชีพ อีก 27 อาชีพของลูกจ้างไทย มี 2 อาชีพไม่ชัดเจน
 
กระทรวงแรงงาน 26 ก.ย.-ตัวแทนจากทุกภาคส่วน เสนอกระทรวงแรงงานปลดล็อค 7-8 อาชีพ อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทำงานได้ ขณะที่กรมการจัดหางาน เร่งสรุปความคิดเห็น เพื่อเสนอแก้กฎหมายเดือนตุลาคมนี้
 
กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน จัดประชุมเสวนาประเด็น “การจัดทำกฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับการกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ” เพื่อปรับปรุงพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  นับเป็นครั้งแรกที่เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 100 องค์กรรวมเกือบ 200คน ที่มีความเกี่ยวข้องกับ 39 อาชีพ เช่น สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย สมาคมภัตตาคารไทย สภาสถาปนิก สภาหอการค้าแห่งประ เทศไทย ตลอดจนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการ ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพต่างๆ เป็นต้น 
 
นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ตัวแทนจากทุกภาคส่วน ได้เสนอความเห็นให้ปลดล็อค 7-8 อาชีพ อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวสามารถทำงานได้เช่น กรรมกร  กสิกรรม ก่ออิฐช่างไม้ ขายของหน้าร้าน ตลอดจนงานด้านฝีมือ เช่น เจียระไนเพชรพลอย เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น ส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่า บางอาชีพต้องใช้แรงงานต่างด้าวเข้ามาช่วยผลิต เนื่องจากสินค้าบางชนิด ผลิตเพื่อส่งออกต่างประเทศ หากจำกัดแค่แรงงานไทย ย่อมส่งผลต่อรายได้ ทำให้กระทบต่อภาพรวมในการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  
 
อย่างไรก็ตามทุกภาคส่วน ยังเห็นว่า ควรห้ามไม่ให้แรงงานต่างด้าวเป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบการ ควรเป็นเพียงลูกจ้างเท่านั้น ทั้งนี้หลัง จากกรมการจัดหางานเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วเสร็จ จะประมวลผลนำ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวฯ เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต่อไป โดยจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด คาดว่าจะเสนอแก้กฎหมายให้สอดคล้องกับสถาน การณ์ปัจจุบันภายในเดือนตุลาคมนี้.-สำนักข่าวไทย
 
ที่มาจาก  http://www.tnamcot.com/view/59c9f963e3f8e48a7e40470b