รมว.แรงงานสั่งเร่งยกร่าง ก.ม. อนุสัญญา ILO แรงงานบังคับ-งานประมง เสนอ สนช.ปลายมีนาคม

 

รมว.แรงงาน สั่งเร่งยกร่างกฎหมายอนุสัญญา ILO ว่าด้วยแรงงานบังคับ และ การทำงานในภาคประมง เสนอ สนช. ปลายมีนาคม2561 นี้ อนุสัญญา ILO ฉ.98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง จะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน กันยายน 2561นี้

 

18 ม.ค. 2561 รายงานข่าวจากกระทรวงแรงงานแจ้งว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ กระทรวงแรงงาน โดยกล่าวภายหลังการประชุมว่า ให้เร่งดำเนินการยกร่างกฎหมาย เพื่อรองรับการให้สัตยาบันพิธีสารภายใต้อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ และยกร่าง/ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อรองรับการให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง ให้แล้วเสร็จปลายเดือนมีนาคม 2561 เพื่อนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป รวมถึงให้ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อรองรับการให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561

รายงานข่าวยังระบุด้วยว่า ยังได้วางแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อช่วยเหลือคนต่างด้าวที่ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมายด้านแรงงานให้มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และให้เพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมาย โดยออกระเบียบให้พนักงานตรวจแรงงาน เมื่อพบการกระทำความผิดที่ใช้แรงงานเด็กในลักษณะอันตรายหรือสถานที่ที่ห้ามเด็กทำ หรือเด็กที่เข้าข่ายแรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ ให้ดำเนินคดีชั้นพนักงานสอบสวนทันที โดยไม่มีการออกคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยมีผลปฏิบัติทันที 19 มกราคมนี้

 

ที่มาจาก http://www.phamit.org/phm-administrator/news_insert.php