ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

19 มกราคม 2561 รมว.แรงงานสั่งเร่งยกร่าง ก.ม. อนุสัญญา ILO แรงงานบังคับ-งานประมง เสนอ สนช.ปลายมีนาคม

รวมถึงกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อช่วยเหลือคนต่างด้าวที่ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

04 มกราคม 2561 “บิ๊กอู๋” ลั่น! ปัญหาการค้ามนุษย์ต้องหมดจากประเทศไทย

มุ่งเน้นการขับเคลื่อนกิจกรรม เช่น การจัดระเบียบและการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว การเร่งรัดและติดตามคดีค้ามนุษย์และคดีที่เกี่ยวข้อง การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจแรงงาน สร้างกลไกการคุ้มครอง ช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย

26 ธันวาคม 2560 รพ.แม่สอด เผย อสต.กลไกสำคัญส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคใน ‘กลุ่มแรงงานข้ามชาติ’

เน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค ดำเนินการโดยคนในชุมชนต่างชาติเพื่อคนต่างชาติด้วยกัน ลดอุปสรรคด้านภาษาสื่อสาร

25 ธันวาคม 2560 มูลนิธิรักษ์ไทยร่วมองค์กรภาคี จัดเสวนาโค้งสุดท้ายสู่พระราชกำหนดบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

ทางออกที่เหมาะสมในมิติด้านสังคม สุขภาพและเศรษฐกิจ”

14 ธันวาคม 2560 สหประชาชาติ มีมติรับรองให้วันที่ 12 ธ.ค.ทุกปีเป็น 'วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล'

ตามข้อเสนอของการหารือระดับรัฐมนตรีกลุ่มริเริ่มด้านนโยบายสุขภาพ (FPGH)