ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

15 มีนาคม 2560 กระทรวงแรงงาน มอบประกาศเกียรติคุณ GLP แนวปฏิบัติยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน

แก่สถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมประมงและสัตว์ปีกกว่า 3 พันแห่ง ที่สมัครใจนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปปรับปรุงสภาพการทำงาน พร้อมทั้งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

14 มีนาคม 2560 แรงงานเพื่อนบ้านเฮ! เว้นค่าธรรมเนียมผ่านแดนช่วงสงกรานต์-คนไทย

ระหว่างวันที่ 5-30 เมษายน 2560นี้ กระทรวงมหาดไทยเตรียมออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการเดินทางออกและกลับเข้าประเทศ พร้อมทั้งออกประกาศกระทรวงมหาดไทยผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว รวมทั้งบุตร เดินทางกลับ พร้อมให้กระทรวงแรงงานออกหนังสือเป็นหลักฐานระหว่างเดินทาง

09 มีนาคม 2560 ไทยแจงสหรัฐคืบหน้าTIP Report ยก6คดีตั้งเป้าค้ามนุษย์เป็นศูนย์

กระทรวงการต่างประเทศส่งรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้สหรัฐ มั่นใจปีนี้สถานะไทยขยับดีกว่าเดิม

08 มีนาคม 2560 กระทรวงแรงงาน เร่งคลอดพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

คุมเข้มค้ามนุษย์ เน้นคุ้มครอง เพิ่มบทลงโทษ พร้อมดึงภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม

22 กุมภาพันธ์ 2560 เดินหน้ากฎหมายคุ้มครองแรงงานใหม่

เพิ่มสิทธิประโยชน์ลูกจ้างมากขึ้น ทั้งการลาคลอดเพื่อตรวจครรภ์ การลากิจตามความจำเป็น