ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

30 พฤษภาคม 2556 เสนอแยกระบบประกันสังคมแรงงานต่างด้าวเป็นกฎหมายเฉพาะ

ปลัดกระทรวงแรงงานไม่เห็นด้วยที่จะให้แรงงานต่างด้าวได้รับสิทธิระบบ ประกันสังคมเท่ากับคนไทย แนะควรออกเป็นกฎหมายเฉพาะ

20 พฤษภาคม 2556 ครม.เห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา รวมทั้งบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 15 ปี

07 พฤษภาคม 2556 จัดแถวแรงงานนอกเตรียมพร้อมสู่เออีซี

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2556 คณะรัฐมนตรี มีมติให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตรวจสุขภาพ และจัดทำประกันสุขภาพ ให้แก่ ทั้งแรงงานข้ามชาติ และผู้ติดตามซึ่งเข้ามาอยู่ในเมืองไทย แต่ยังไม่ได้รับความดูแลจากระบบประกันสังคมไทย ให้ได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง

02 พฤษภาคม 2556 กรมจัดหางานแจงไม่มีสิทธิคุม ‘หัวคิว’ แรงงานข้ามชาติ ต้องต่อรองราคากันเอง

กรมจัดหางานแจงไม่มีสิทธิคุมค่า หัวคิวแรงงานข้ามชาติ เหตุขาดกฎหมายรองรับ-ต้องต่อรองราคาเอง แรงงานเขมรโวยพิสูจน์สัญชาติขั้นตอนยุ่งยาก หวั่นซื้อประกันสุขภาพไม่เกิดประโยชน์จริง

24 เมษายน 2556 ขอโควตาแรงงานต่างด้าว4.9แสนคน

นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้มีมติขยายเวลาการออกเอกสารให้แก่แรงงานต่างด้าวทั้งพม่า ลาวและกัมพูชาและผ่อนผันไม่ให้มีการจับกุมแรงงานต่างด้าวที่ได้ยื่นขอโควตาไว้แล้วไปอีก 120 วันนับตั้งแต่วันที่ 13 เมษายนที่ผ่านมา