ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

14 พฤษภาคม 2555 ครม.เห็นชอบการคุ้มครองแรงงานในทะเล เข้มเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในที่ประชุม โดยครม. ได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

03 พฤษภาคม 2555 ปิดตำนาน

"ใกล้ ปิดตำนานแรงงานต่างด้าวเถื่อนในประเทศไทย" คือหัวข้อเอกสารของนายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางานที่อธิบายถึงการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติและการพิสูจน์ สัญชาติ

16 เมษายน 2555 แรงงานชาวพม่า-กัมพูชา ที่สงขลา โทร 1300 ร้องเรียนถูกค้ามนุษย์

สหภาพรถไฟฯ หาดใหญ่ มอบสิ่งของ-อาหารช่วยแรงงานพม่า-กัมพูชาที่พัฒนาซีฟู้ด หลังแคมป์คนงานเกิดภาวะขาดอาหาร หลังประท้วงเรียกร้องโรงงานปรับปรุงสวัสดิการ

03 เมษายน 2555 บริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ

มูลนิธิรักษ์ไทย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชน เรื่องการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในยุคประชาคมอาเซียน เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติและประชาคมอาเซียน