ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

03 เมษายน 2555 บริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ

มูลนิธิรักษ์ไทย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชน เรื่องการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในยุคประชาคมอาเซียน เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติและประชาคมอาเซียน