ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

02 กุมภาพันธ์ 2560 เตรียมจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติ13 จังหวัด ยกสมุทรสาคร ต้นแบบโซนนิ่ง

หลังจากรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานลงพื้นที่พบสมาคมประมงและศูนย์การเรียน

24 มกราคม 2560 ผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา ลาว เมียนมา : สะพานสู่บริการที่เป็นมิตรต่อประชากรข้ามชาติ

นอกจากบทบาทของผู้ประสานงานด้านภาษา ที่เป็นสะพานเชื่อมไปสู่บริการที่เป็นมิตรสำหรับประชากรข้ามชาติ ยังส่งผลบวกถึงสุขภาพของประชากรไทยในชุมชนเดียวกัน

11 มกราคม 2560 เปิดศูนย์ประสานงานแรงงานข้ามชาติภูเก็ต แก้ปัญหาสิทธิสุขภาพ

โดยเครือข่ายแรงงานข้ามชาติจังหวัดภูเก็ต(MNP)

10 มกราคม 2560 มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการให้ปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมืองฉบับใหม่

กำหนดระบบคัดกรองคนเข้าเมือง รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดกรองคนเข้าเมืองและผู้ลี้ภัย

05 มกราคม 2560 กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงข้อความในสื่อสังคมออนไลน์

กรณีการส่งต่อข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับอาหารกระป๋องของไทยปนเปื้อนเชื้อเอชไอวี(จากแรงงานข้ามชาติ)