ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

29 ธันวาคม 2559 สำนักทะเบียนกลาง ออกหนังสือเวียนหลักเกณฑ์การเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานข้ามชาติ

เพิ่มกรณีสภาพงานเป็นอันตราย เป็นผลมาจากการหารือร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

13 ธันวาคม 2559 คำชี้แจงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีของตำแหน่งผู้ประสานงานด้านภาษา

ถึงความหมาย เงื่อนไข คุณสมบัติและค่าธรรมเนียม

07 ธันวาคม 2559 คณะรัฐมนตรีไฟเขียว บุตรหลานแรงงานข้ามชาติอายุเกิน 15 ปีมีสิทธิขอสัญชาติ

ตามหลักเกณฑ์พิจารณาเช่น จบปริญญาตรีและความประพฤติดี

07 ธันวาคม 2559 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกฎคนต่างด้าวอยู่ไทย

ชี้หากเด็กไม่ได้สัญชาติ มีสิทธิอยู่แค่เท่าที่พ่อแม่มี

02 ธันวาคม 2559 วาระแก้ปัญหาเอดส์ “ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง”

เลขาธิการแห่งสหประชาชาติ เผยแนวทางแก้ปัญหาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี/เอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก โดยระบุว่าประเทศสมาชิกสหประชาชาติ “จะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง”