ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

21 มีนาคม 2560 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพิ่มศักยภาพล่าม

ขยายโอกาสการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายของแรงงานข้ามชาติ

17 มีนาคม 2560 กระทรวงแรงงาน แจงเวทีสิทธิฯ ยูเอ็น ยันดูแลแรงงานต่างด้าวทัดเทียมหลักสากล

พร้อมนำเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงทะเล

15 มีนาคม 2560 กระทรวงแรงงาน มอบประกาศเกียรติคุณ GLP แนวปฏิบัติยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน

แก่สถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมประมงและสัตว์ปีกกว่า 3 พันแห่ง ที่สมัครใจนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปปรับปรุงสภาพการทำงาน พร้อมทั้งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

14 มีนาคม 2560 แรงงานเพื่อนบ้านเฮ! เว้นค่าธรรมเนียมผ่านแดนช่วงสงกรานต์-คนไทย

ระหว่างวันที่ 5-30 เมษายน 2560นี้ กระทรวงมหาดไทยเตรียมออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการเดินทางออกและกลับเข้าประเทศ พร้อมทั้งออกประกาศกระทรวงมหาดไทยผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว รวมทั้งบุตร เดินทางกลับ พร้อมให้กระทรวงแรงงานออกหนังสือเป็นหลักฐานระหว่างเดินทาง

09 มีนาคม 2560 ไทยแจงสหรัฐคืบหน้าTIP Report ยก6คดีตั้งเป้าค้ามนุษย์เป็นศูนย์

กระทรวงการต่างประเทศส่งรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้สหรัฐ มั่นใจปีนี้สถานะไทยขยับดีกว่าเดิม