ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

09 พฤศจิกายน 2559 กรมการจัดหางาน ! แจงเงื่อนไขการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเปลี่ยนนายจ้าง 5 กรณี

เพิ่มเติมกรณีสภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย

25 ตุลาคม 2559 คณะรัฐมนตรีกำหนดยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานข้ามชาติปี 2560- 2564

รวมถึงขยายเวลาให้ใบอนุญาตทำงานแรงงานประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำมีอายุถึงพฤศจิกายน 2560

19 ตุลาคม 2559 เคาะขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ5-10บาทใน 69 จังหวัด

บอร์ดค่าจ้างอนุมัติขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปี60  5-10 บาทใน 69 จังหวัด ส่วน 8 จังหวัดที่เหลือคงเดิม  เริ่มอัตราใหม่ 1ม.ค.60

18 ตุลาคม 2559 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

โดยเฉพาะร่างประกาศสำนักนายกฯเรื่องกำหนดให้จ้างคนต่างด้าวทำงานในตำแหน่ง"ผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา ลาว เมียนมา"

10 ตุลาคม 2559 ภาคประชาสังคมค้านการปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ของบัตรประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติ

หวั่นกระทบต่อการป้องกันโรคในภาพรวม