ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

10 มกราคม 2560 มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการให้ปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมืองฉบับใหม่

กำหนดระบบคัดกรองคนเข้าเมือง รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดกรองคนเข้าเมืองและผู้ลี้ภัย

05 มกราคม 2560 กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงข้อความในสื่อสังคมออนไลน์

กรณีการส่งต่อข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับอาหารกระป๋องของไทยปนเปื้อนเชื้อเอชไอวี(จากแรงงานข้ามชาติ)

29 ธันวาคม 2559 สำนักทะเบียนกลาง ออกหนังสือเวียนหลักเกณฑ์การเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานข้ามชาติ

เพิ่มกรณีสภาพงานเป็นอันตราย เป็นผลมาจากการหารือร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

13 ธันวาคม 2559 คำชี้แจงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีของตำแหน่งผู้ประสานงานด้านภาษา

ถึงความหมาย เงื่อนไข คุณสมบัติและค่าธรรมเนียม

07 ธันวาคม 2559 คณะรัฐมนตรีไฟเขียว บุตรหลานแรงงานข้ามชาติอายุเกิน 15 ปีมีสิทธิขอสัญชาติ

ตามหลักเกณฑ์พิจารณาเช่น จบปริญญาตรีและความประพฤติดี