ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

10 กันยายน 2559 ธุรกิจนำเข้าแรงงานเดินสายล๊อบบี้ ก.แรงงาน ขอผ่อนปรนกฎระเบียบ

ที่ผ่านมาการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศไม่มีกฎหมายใช้บังคับ จึงทำใหัเกิดปัญหาหลายประการ เช่น แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ เป็นต้น

06 กันยายน 2559 ภาครัฐให้ความรู้แรงงานต่างด้าว

กรมการจัดหางาน ตั้งศูนย์แรกรับและสิ้นสุดการจ้าง ในจ.ตาก สระแก้ว และหนองคาย ให้ความรู้แก่แรงงานต่างด้าวก่อนเข้ามาทำงานในประเทศไทย

06 กันยายน 2559 สธ.จับมือแสนสิริ ยูนิเซฟ ให้วัคซีนเด็กในไซต์งานก่อสร้างกว่า 400 คนจาก 24 แคมป์

ผนึกกำลังสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเด็ก เพิ่มการเข้าถึงวัคซีนให้เด็กกว่า 400 คน จาก 24 แคมป์ไซต์งานก่อสร้าง

30 สิงหาคม 2559 กรมการจัดหางาน ออกพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ

ระบุหลักประกันต้องไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท มีผลบังคับใช้แล้ว

28 สิงหาคม 2559 ปลัดสาธารณสุขเข้มสถานพยาบาลสังกัด ดูแลกลุ่มคนไร้สถานะ/คนไร้รัฐ

ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 เมษายน 2558 ดูแลคนไร้รัฐและชนกลุ่มน้อยตามหลักมนุษยธรรม