ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

25 สิงหาคม 2559 กระทรวงแรงงาน เปลี่ยนชื่อบัตรสีชมพูใหม่ – กัมพูชาและเมียนมา

เตรียมตั้งศูนย์บริการตรวจสัญชาติในไทย ของทางการกัมพูชา 5 แห่ง และทางการเมียนมา 5 แห่ง

15 สิงหาคม 2559 เตือนนายจ้างห้ามหักค่าจ้างแรงงานต่างด้าว นอกเกณฑ์ที่กำหนด

ขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

15 สิงหาคม 2559 แรงงานต่างด้าวบัตรผู้ไม่มีสถานะสัญชาติไทย/บัตรแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานก่อนเปลี่ยนนายจ้าง

หากฝ่าฝืนนายจ้าง/สถานประกอบการต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวหนึ่งคน แรงงานต่างด้าวต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

04 สิงหาคม 2559 กระทรวงแรงงาน เผย รัฐ - NGOs ทำงานร่วมต่อต้านค้ามนุษย์ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือต่างด้าว 10 จังหวัด

ย้ำรัฐพร้อมสนับสนุนให้ NGOs ในพื้นที่ร่วมทำงานเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทุกภาคส่วนเป็นกุญแจป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้บรรลุเป้าหมาย

03 สิงหาคม 2559 ยอดแรงงานต่างด้าวทะลุ 1.1 ล้านราย

เล็งอีก 2 ปี รีดภาษีนายจ้างดูแลแรงงานต่างชาติ