ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

30 สิงหาคม 2559 กรมการจัดหางาน ออกพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ

ระบุหลักประกันต้องไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท มีผลบังคับใช้แล้ว

28 สิงหาคม 2559 ปลัดสาธารณสุขเข้มสถานพยาบาลสังกัด ดูแลกลุ่มคนไร้สถานะ/คนไร้รัฐ

ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 เมษายน 2558 ดูแลคนไร้รัฐและชนกลุ่มน้อยตามหลักมนุษยธรรม

25 สิงหาคม 2559 กระทรวงแรงงาน เปลี่ยนชื่อบัตรสีชมพูใหม่ – กัมพูชาและเมียนมา

เตรียมตั้งศูนย์บริการตรวจสัญชาติในไทย ของทางการกัมพูชา 5 แห่ง และทางการเมียนมา 5 แห่ง

15 สิงหาคม 2559 เตือนนายจ้างห้ามหักค่าจ้างแรงงานต่างด้าว นอกเกณฑ์ที่กำหนด

ขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

15 สิงหาคม 2559 แรงงานต่างด้าวบัตรผู้ไม่มีสถานะสัญชาติไทย/บัตรแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานก่อนเปลี่ยนนายจ้าง

หากฝ่าฝืนนายจ้าง/สถานประกอบการต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวหนึ่งคน แรงงานต่างด้าวต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท