ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารแรงงาน

16 กันยายน 2557 สถิติจดทะเบียนแรงงาน

สถิติจดทะเบียนแรงงานจำนวน 1,024,686 คน ผู้ติดตาม 63,620 คน

25 สิงหาคม 2557 รองปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยตัวเลขการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศ

รองปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยตัวเลขการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศ (ตั้งแต่ 26 มิ.ย. - 18 ส.ค.57) รวมทั้งสิ้น 767,109 ราย กัมพูชามากสุด 336,952 คน รองลงมาเป็นเมียนมา 302,875 คน และลาว 127,282 คน ตามลำดับ ผู้ติดตามแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ 41,412 คน รวมนายจ้างทั้งสิ้น 141,040 ราย เฉพาะกิจการประมงรวมทั้งสิ้น 32,112 คน นายจ้างเจ้าของเรือ 3,668 ราย และเรือประมง 5,295 ลำ จ.ปัตตานีมากสุด 5,957 คน รองลงมาเป็นชุมพร 4,586 คน และนครศรีธรรมราช 2,645 คน ตามลำดับ

12 พฤษภาคม 2557 วิถีชีวิตแรงงานเพื่อนบ้าน

วิดีโอเกี่ยวกับวิถีชีวิตแรงงานเพื่อนบ้าน จากวันแรงงานสากล

04 เมษายน 2557 ก.แรงงาน เร่งเดินหน้าคุ้มครองแรงงานเด็ก แรงงานต่างชาติ สู่นโยบายประเทศ คาด 3 สินค้าไทย ทั้งอ้อย เครื่องนุ่งห่ม และกุ้ง สหรัฐเตรียมปลดออกจากสินค้าใช้แรงงานเด็ก

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง การคุ้มครองแรงงานเด็กและแรงงานต่างชาติในอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้งและอาหารทะเล ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค ซึ่งกระทรวงแรงงานร่วมกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยความร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) สำหรับสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในประเทศไทยที่มีแนวโน้มดีขึ้น

28 มีนาคม 2557 มติ ครม. ให้ขยายเวลาแรงงานข้ามชาติที่ครบวาระจ้างงาน 4 ปี เพิ่มอีก 180 วัน

มติ ครม. เห็นชอบแนวทางให้แรงงานจากประเทศพม่า ลาว กัมพูชา ที่ถือหนังสือเดินทางมาทำงาน แต่กำลังจะครบวาระจ้างงาน 4 ปี ให้สามารถอยู่ต่อได้ 180 วันหรือจนกว่าจะมี ครม.ชุดใหม่ และให้นายจ้างพาแรงงานไปประทับตราอนุญาตให้อยู่ในประเทศได้ตามขั้นตอน ของกระทรวงแรงงาน