การขยายขอบเขตของการให้บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีแก่แรงงานข้ามชาติ

ยุทธศาสตร์หลักของโครงการฟ้ามิตร คือการขยายขอบเขตของการให้บริการเกี่ยวกับงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและบริการสาธารณสุขไปยัง แรงงานข้ามชาติทั้งที่ขึ้นทะเบียนแล้วและที่ไม่มีเอกสารอย่างถูกต้องในประเทศไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมขององค์กรในภาคประชาสังคม กลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติและเครือข่ายของพวกเขาเอง และผ่านโครงข่ายการประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขของภาครัฐ โดยมี 3 ยุทธศาสตร์ที่สำคัญดังนี้

วัตถุประสงค์ที่ 1 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายขอบข่ายงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

โครงการฟ้ามิตร จะสามารถเข้าถึงแรงงานข้ามช่าติโดยผ่านกิจกรรมด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การแจกถุงยางอนามัย การส่งต่อเพื่อรับ การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการให้คำปรึกษาและการตรวจเอชไอวีโดยสมัครใจ (VCCT)

วัตถุประสงค์ที่ 2 : สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย โดยการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อนโยบาย เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรภาคประชาสังคมโดยผ่านการสร้างศักยภาพของสถาบัน ด้วยการมุ่งเน้น
ที่การลดการตีตรา เน้นประเด็นเพศสภาพ และการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

วัตถุประสงค์ที่ 3 : พัฒนายุทธศาสตร์งานข้อมูล/สารสนเทศ

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสารสนเทศต่างๆ ซึ่งสนับสนุนนโยบายและการวางแผนกิจกรรมสำหรับแรงงานข้ามชาติและการติดตามผล ในด้านต่างๆ และศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติงานตามแผนงาน
ในด้านต่างๆ