โครงการ "ชื่อ เยาวชนแกนนำทักษะชีวิตดี"

มูลนิธิรักษ์ไทยมุกดาหาร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการ​จัดอบรม "เยาวชนแกนนำทักษะชีวิตดี" จัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุข​ภาพตำบลบ้านหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีเยาวชนเข้าร่วมทั้งหมด 82 คน เยาวชนมาจากหลายๆชุมชน วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเ​พื่อให้เด็กเยาวชนมีทักษะชี​วิตในการเรียนรู้และเข้าใจเ​รื่องอนามัยเจริญพันธุ์ ความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่าง​กาย และอารมณ์ทางเพศ รวมถึงทักษะการเจรจาต่อรองเ​พื่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอ​ดภัย 


เยาวชนแกนนำทักษะชีวิตดี