กรุณาเลือกภาคี :


เรื่องเล่าจากภาคี

องค์การแคร์
ในปี 2488 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 องค์การแคร์นานาชาติ ได้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกใน ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปยุโรป ต่อมาได้มีการรวมตัวเป็นสหพันธ์องค์การแคร์นานาชาติประกอบด้วยประเทศต่าง ๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน นอร์เวย์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เดนมาร์กและเนเธอร์แลนด์ และมูลนิธิรักษ์ไทย โดยยังคงดำเนินงานต่อเนื่องเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศต่าง ๆ กว่า 80 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย

องค์การแคร์นานาชาติประเทศไทย (CARE International in Thailand)
ได้เริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2522 โดยให้การช่วยเหลือผู้ลี้ภัยสงคราม ที่หนีจากประเทศกัมพูชา มีการจัดตั้งศูนย์อพยพในเขตชายแดนไทยตามจังหวัดต่างๆ เช่น ปราจีนบุรี ตราด จันทบุรี และสุรินทร์ และดำเนินงานในค่ายผู้อพยพชาวกัมพูชา หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2527 องค์การแคร์นานาชาติประเทศไทย ได้ขยายการดำเนินงานด้านการพัฒนาให้แก่ชุมชนยากจนและด้อยโอกาสในเขตภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และขยายไปสู่งานด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ งานส่งเสริมอาชีพ งานส่งเสริมการศึกษา และงานส่งเสริมสุขภาพด้านการป้องกันเอดส์ รวมทั้งการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์กร เป็นองค์กรไทยเพื่อความคล่องตัวและยั่งยืน ในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการในประเทศไทย

มูลนิธิรักษ์ไทย
มูลนิธิรักษ์ไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2540 เพื่อเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนไทยที่สานต่อเจตนารมณ์ขององค์การแคร์นานาชาติ ประเทศไทย ในการช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและกลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคม โดยมี นพ. กระแส ชนะวงศ์ เป็นกรรมการก่อตั้งมูลนิธิฯ และดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการมูลนิธิฯ ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน