กรุณาเลือกภาคี :


มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธ์

ในปี 1996 มีแรงงานข้ามชาติหลายพันคนที่ทำงานก่อสร้างในเชียงใหม่ สร้างโรงแรม สร้างบ้านพัก ที่อยู่อาศัย และโรงพยาบาล ซึ่งในตอนนี้เต็มไปด้วยตึก และการก่อสร้างเหล่านั้น ซึ่งเวลานั้นแทบจะไม่มีการบริการอะไรให้แรงงานเลย และเมื่อแรงงานต้องการ หรือจำเป็นต้องไปโรงพยาบาล พวกเขาต้องประสบกับปัญหาด้านภาษาและค่ารักษาพยาบาล มูลนิธิแมพได้เริ่มพัฒนาจากกลุ่มของแรงงานที่สามารถเป็นล่ามแปล ภาษาในโรงพยาบาลได้ และได้จัดการอบรมเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ และการศึกษาให้กับแรงงาน ในพื้นที่โดยจะจัดในพื้นที่การก่อสร้างเป็นหลัก เมื่อแมพได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแรงงาน ประเด็นและปัญหาที่แรงงานต้องประสบก็ได้ถูกเปิดเผย และกิจกรรมของแมพก็ได้ขยายขึ้น เพื่อที่จะรับผิดชอบ และแก้ไขในประเด็นเหล่านั้น

ในปี 2002 แมพได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิโดยใช้ชื่อมูลนิธิเป็นภาษาไทยว่า "มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์" แต่ก็ยังใช้ชื่อภาษาอังกฤษ คือ "แมพ" อยู่เพราะ เป็นชื่อที่คุ้นเคยในชุมชนของแรงงาน

งานของแมพ
แมพ ทำงานตามวิสัยทัศน์ในอนาคตที่จะให้ประชากรจากพม่ามีสิทธิที่จะอยู่อาศัยสิทธิในการย้ายถิ่น ที่ซึ่งแรงงานจะได้รับความสะดวกตามสัญญาทางการ และได้รับการสนับสนุนจาก
สหภาพแรงงาน องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐบาล และได้รับความเคารพตามสิทธิที่แรงงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อที่จะให้มีการสร้าง หรือกำหนดนโยบายสำหรับแรงงานข้ามชาติ และทำให้นโยบายของแรงงานข้ามชาติได้บรรลุพอจากทัศนคติของสิทธิมนุษยชน และสิทธิแรงงาน
2. เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับชุมชนแรงงานในพื้นที่ เพื่อที่แรงงานจะสามารถละรับผิดชอบเกี่ยวกับความท้าทายที่จะต้องเจอ
3. เพื่อที่จะเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานในประเทศเจ้าภาพ และลดการแบ่งแยก เลือกปฏิบัติ

ที่ตั้ง
สำนักงานตั้งอยู่ในเมือง จ.เชียงใหม่ และเราทำกิจกรรมกับแรงงานข้ามชาติในเชียงใหม่ แม่สอด และในพังงา ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติซึนามิ

เว็บไซต์ www.mapfoundationcm.org

กิจกรรมของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธ์
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาชุมชน

โครงการพัฒนาชุมชน