กรุณาเลือกภาคี :


ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล(บ้านสุขสันต์)

คณะกรรมการคาทอลิก เพื่อการอภิบาลสังคม แผนกผู้อพยพย้ายถิ่น และผู้ถูกคุมขัง
คณะกรรมการคาทอลิก เพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นฐาน (ชื่อ เดิม) ก่อตั้งขึ้นก่อน พ.ศ. 2529 เป็นคณะกรรมการ หนึ่งภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยบาทหลวงบิล โอเลียรี่, M.M. ได้เข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ ครั้งแรก และได้มุ่งความสนใจในการที่จะทำงานกับกลุ่มแรงงานไทย จำนวนมากจากต่างจังหวัดที่หลั่งไหลเข้ามาหางานทำในกรุงเทพฯ หลังจากการได้พูดคุย และเสนอความต้องการที่จะให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในด้านนี้ โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู ได้แนะนำให้พ่อบิลติดต่อกับคณะกรรมการคาทอลิก เพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นฐาน (National Catholic Commission on Migration : NCCM) ซึ่งพระสังฆราชเปโตรคาเร็ตโต สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ดูแลอยู่ในตอนนั้น จากนั้นมาพระคุณเจ้าเปโตรคาเร็ตโตก็ได้มอบหมายให้พ่อเข้ามาดูแลคณะกรรมการ คาทอลิกเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นฐานแทน (ภายใต้การกำกับดูแลของพระคุณเจ้าเปโต รคาเร็ตโต) ในขณะเดียวกันก็ให้ดูแลงานของคณะกรรมการฯ อีกสองด้านพร้อมกัน คือ งานอภิบาลการท่องเที่ยว และอภิบาลผู้เดินทางทะเล (ปัจจุบันได้แยกออกไปเป็นคณะกรรมการคาทอลิก เพื่อการท่องเที่ยว และคณะกรรมการ คาทอลิกเพื่อผู้อภิบาลทางทะเล) จากสถานการณ์ของปัญหาแรงงานอพยพย้ายถิ่นดังกล่าว ใน พ.ศ. 2530 นักบวชคณะแมรี่โนลล์ โดยบาทหลวงวิลเลี่ยมโอเลียรี่ (คุณพ่อบิล) ด้วยความเห็นชอบจากพระอัครสังฆราชประจำอัครสังฆมณฆลกรุงเทพฯ ในขณะนั้นได้ริเริ่มให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ย้ายถิ่นดังกล่าว ในเบื้องต้นได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ย้ายถิ่นในกลุ่มแรงงานทั้งนี้ โดยยึดแนวทางแห่งพระวรสารที่ว่า “เราหิวท่านก็ให้เรากินเรากระหายน้ำท่านก็ให้เราดื่ม” โดยได้เริ่มต้นด้วยการจัดตั้ง บ้านเอื้ออารี (สะพานใหม่) ขึ้นใน พ.ศ. 2530 เพื่อให้ความช่วยเหลือแรงงานย้ายถิ่นเรื่อยมาจนกระทั่ง พ.ศ. 2533 ทางคณะแมรี่โนลได้ส่งคุณพ่อบิลไปประเทศกัมพูชา เพื่อเริ่มต้นงานของคณะแมรี่โนลล์ในประเทศกัมพูชา และได้มอบหมายงานของคุณพ่อบิลในประเทศไทย ให้บาทหลวงแดเนียล บอยด์ ดูแลแทนงานของคณะกรรมการเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นได้เติบโตขึ้นตลอดเวลา และเพื่อให้ขยายงานครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย จึงได้ขยายงานออกไปหลายสาขายิ่งขึ้น ดังเช่น งานช่วยเหลือแรงงานสตรีและเด็ก (ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานอพยพหญิง) งานให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ (บ้านพักใจ) งานให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยเฉพาะชาวพม่า เขมร และลาว และงานให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ไปทำงานยังต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศไต้หวัน สิงคโปร์ เกาหลีใต้ บรูไน และมาเลเซีย เป็นต้น ในขณะเดียวกันคณะกรรมการก็มิได้ทอดทิ้งกลุ่มผู้ถูกจับกุมคุมขังที่กองตรวจคนเข้าเมือง ซอยสวนพลู โดยการไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลืออยู่เป็นประจำ และเมื่อสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีนโยบายรวมกิจการให้การสงเคราะห์ และช่วยเหลือต่างๆ ในเครือคาทอลิก ในประเทศไทยให้อยู่ในการกำกับดูแลของสภาพระสังฆราชฯ อย่างเป็นระบบกิจการการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ย้ายถิ่นต่าง ๆ จึงได้รับการเรียกชื่อว่าคณะกรรมการคาทอลิก เพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น (National Catholic Commission on Migration) และต่อมาคณะกรรมการดังกล่าว ก็ได้รับมอบหมายจากสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทยให้ดูแลงานด้านการให้ความช่วยเหลือ และอภิบาลแก่ผู้ถูกคุมขังด้วยปัจจุบันคณะกรรมการดังกล่าว ชื่อว่าคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น และผู้ถูกคุมขัง (National Catholic Commission on Migration and Prisoners ) งานในความดูแลในปัจจุบันมีดังต่อไปนี้คือ

คณะกรรมการคาทอลิก เพื่อการอภิบาลสังคม แผนกผู้อพยพย้ายถิ่น และผู้ถูกคุมขัง
1. สำนักงานโครงการบ้านเอื้ออารี กรุงเทพฯ
2. สำนักงานโครงการบ้านเอื้ออารี เชียงใหม่
3. สำนักงานโครงการบ้านพักใจ จังหวัดอุดรธานี
4. สำนักงานโครงการบ้านพักใจ จังหวัดหนองคาย
5. สำนักงานโครงการบ้านพักใจ กรุงเทพมหานคร
6. สำนักงานโครงการบ้านพักใจ จังหวัดเลย
7. ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในประเทศไทย กรุงเทพฯ
8. ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานไทยในต่างประเทศ กรุงเทพฯ
9. ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลจังหวัด ชลบุรี
10. ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลจังหวัด ภูเก็ต
11. ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลจังหวัด สงขลา

โครงการของ NCCM
การศึกษา/การส่งเสริมเรื่องสุขภาพ เกี่ยวกับโรค เอชไอวี/เอดส์ และโรคหลักๆ ทั่วไป การอภิบาลนักโทษ, ผู้เดินทางทางทะเล, ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และผู้อพยพซึ่งถูกลักลอบนำเข้ามา (เด็ก/สตรี และกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ) ดำเนินงานในโครงการ Solidarity Fund เพื่อจ่ายเงินชดเชย ให้แก่เหล่าแรงงานชาวพม่า ที่ถูกบังคับใช้แรงงานในประเทศพม่า ดำเนินโครงการรวบรวมรายชื่อผู้เสียหายที่อยู่ตามแนวชายแดนไทย-พม่า โครงการการศึกษาแก่เด็กอพยพ ตามแนวชายแดนไทย-พม่า

วิสัยทัศน์ของ NCCM
ภายในปี ค.ศ.2009 NCCM จะเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ ทั้งจากภายในประเทศและนานาประเทศว่าเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการช่วยเหลือคนจน และ ผู้อพยพย้ายถิ่น

พันธกิจของ NCCM
โดยการช่วยเหลือคนจน และผู้อพยพในด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการศึกษา และสุขภาพ พวกเขาจะได้รับการอบรมให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และสามารถรักษาสถานะทางเศรษฐกิจในอนาคตได้

วัตถุประสงค์ของ NCCM
เพิ่มการเฝ้าระวังการค้ามนุษย์, สุขภาพ และเอชไอวี/เอดส์ ดังนั้นจึงส่งเสริมมาตราการป้องกันในกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมให้มีการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ในชุมชนช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ และลดอคติต่อผู้ติดเชื้อจากคนรอบข้าง ให้คำแนะนำต่อทางการผู้ทำงานด้านสาธารณะสุขบริการ และองค์กรท้องถิ่น เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ติดเชื้อจะได้รับบริการ และเข้าถึงบริการต่างๆ ได้ จัดประชุมสัมมนา และให้ข่าวสารแก่ผู้อพยพ รวมทั้งชุมชนของพวกเขา เพื่อเป็นการเพิ่มการเฝ้าระวังเรื่อง เอชไอวี และการต่อต้านการค้ามนุษย์ ช่วยเหลือผู้อพยพในเรื่องแรงงาน และการถูกเอารัดเอาเปรียบต่างๆ เยี่ยม และช่วยเหลือนักโทษ เป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ หรือนักโทษที่ไม่มีญาติมาเยี่ยม ลดจำนวนผู้อพยพ ซึ่งช่วยเหลือตนเองไม่ได้ลงโดยผ่านทางโครงการให้การศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผู้อพยพ ซึ่งช่วยเหลือตนเองไม่ได้ส่วนใหญ่ คือ ผู้ที่ทำงานที่ไซค์งานก่อสร้างในโรงงาน และอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งกลุ่มที่อาศัยตามแพปลา, ภัตตาคาร และคนงานตามร้านคาราโอเกะ, คนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง, คนขับรถแท๊กซี่ และนักเรียนจากโรงเรียน, นักศึกษาจากวิทยาลัยต่างๆ นักโทษ คนทำงานในเรือ ตามสภาพภูมิศาสตร์แล้ว มาจาก 7 จังหวัด ดังต่อไปนี้ จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดหนองคาย, จังหวัดเลย, จังหวัดเชียงใหม่, กรุงเทพฯ, อำเภอศรีราชา(จังหวัดชลบุรี), จังหวัดสงขลา, จังหวัดภูเก็ต

เว็บไซต์ www.nccmthailand.com

กิจกรรมของศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล(บ้านสุขสันต์)
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาชุมชน

โครงการพัฒนาชุมชน