กรุณาเลือกภาคี :


สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม

สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในเขตชนบทและเขตเมืองให้ดียิ่งขึ้น โดยทิศทางการดำเนินงานของสมาคมฯ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีหลักการสำคัญในการดำเนินงาน คือให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตอบสนองความต้องการของชุมชนที่ตนอยู่อาศัย โดยเริ่มจากงานบริการวางแผนครอบครัวเป็นฐาน ต่อมาได้ขยายขอบข่ายของบริการออกไปตามประเภทของกิจกรรมที่มุ่งจะพัฒนา เช่น บริการสาธารณสุขมูลฐาน การปรับปรุงแหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ การพัฒนาและส่งเสริมรายได้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการส่งเสริมประชาธิปไตย เป็นต้น

เว็บไซต์ www.pda.or.th

กิจกรรมของสมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาชุมชน

โครงการพัฒนาชุมชน