กรุณาเลือกภาคี :


มูลนิธิรักษ์ไทย

องค์การแคร์
ในปี 2488 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 องค์การแคร์นานาชาติ ได้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปยุโรป ต่อมาได้มีการรวมตัวเป็นสหพันธ์องค์การแคร์นานาชาติประกอบด้วยประเทศต่าง ๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน นอร์เวย์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เดนมาร์ก และเนเธอร์แลนด์ และมูลนิธิรักษ์ไทย โดยยังคงดำเนินงานต่อเนื่องเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศต่าง ๆ กว่า 80 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย

องค์การแคร์นานาชาติประเทศไทย
ได้เริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2522 โดยให้การช่วยเหลือผู้ลี้ภัยสงครามที่หนีจากประเทศกัมพูชา มีการจัดตั้งศูนย์อพยพในเขตชายแดนไทยตามจังหวัดต่างๆ เช่น ปราจีนบุรี ตราด จันทบุรี และสุรินทร์ และดำเนินงานในค่ายผู้อพยพชาวกัมพูชา หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2527 องค์การแคร์นานาชาติประเทศไทยได้ขยายการดำเนินงานด้านการพัฒนาให้แก่ชุมชนยากจน และด้อยโอกาสในเขตภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และขยายไปสู่งานด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ งานส่งเสริมอาชีพ งานส่งเสริมการศึกษา และงานส่งเสริมสุขภาพด้านการป้องกันเอดส์ รวมทั้งการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์กรเป็นองค์กรไทย เพื่อความคล่องตัวและยั่งยืนในการดำเนินงาน เพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการในประเทศไทย

มูลนิธิรักษ์ไทย
มูลนิธิรักษ์ไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2540 เพื่อเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนไทยที่สานต่อเจตนารมณ์ขององค์การแคร์นานาชาติประเทศไทย ในการช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและกลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคมโดยมี นพ. กระแส ชนะวงศ์ เป็นกรรมการก่อตั้งมูลนิธิฯ และดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการมูลนิธิฯ ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันมูลนิธิรักษ์ไทย มีการกำหนดกิจกรรม หรืองานหลักไว้ 5 ด้าน ได้แก่
1. งานส่งเสริมสุขภาพ และงานป้องกันเอดส์
2. งานส่งเสริมการศึกษา
3. งานส่งเสริมธุรกิจ และอุตสาหกรรมในชุมชน และการส่งเสริมอาชีพ
4. งานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5. งานด้านการช่วยเหลือ และฟื้นฟูผู้ประสบภัย

เว็บไซต์ www.raksthai.org

กิจกรรมของมูลนิธิรักษ์ไทย
ประชุม "ล้งสมุทรสาครไม่ใช้แรงงานเด็ก"

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย จัดประชุม หัวข้อ "สถานประกอบกิจการประเภท ล้ง จังหวัดสมุทรสาคร รวมใจ รวมพลัง ไม่ใช้แรงงานเด็ก

เยาวชนแกนนำทักษะชีวิตดี

มูลนิธิรักษ์ไทยมุกดาหาร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการ​จัดอบรม "เยาวชนแกนนำทักษะชีวิตดี"