ความก้าวหน้าการจัดจ้างอาชีพผู้ประสานงานด้านภาษาเมียนมา ลาว กัมพูชา

         

 

      เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559   ณ  โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  กทม.

สำนักบริหารการสาธารณสุข  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรแก่แรงงานข้ามชาติ ผู้ติดตาม และเหยื่อจากการค้ามนุษย์

โดยมีผู้เข้าร่วม  จำนวน  100 คน  ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุข 72 จังหวัดทั่วประเทศ

และผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย  มูลนิธิศุภนิมิต

แห่งประเทศไทย  มูลนิธิอารมณ์  พงศ์พงัน  มูลนิธิรักษ์ไทย  UNHCR  International Organisation for

Migration (IOM) และ International Refugee Committee (IRC)  

   

 

     เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีวันที่  15 มกราคม 2556  มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบการ

ดำเนินการเกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของประชากรข้ามชาติ  รวมถึงการดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุข

แก่คนข้ามชาติทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม  และจัดระบบแรงงานข้ามชาติหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาวและ

กัมพูชา  ในการตรวจและประกันสุขภาพ  ทั้งนี้  รูปแบบการจัดบริการที่เป็นมิตรตามยุทธศาสตร์สาธารณสุขในประชากร

ข้ามชาติ ประการหนึ่งคือการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานอาชีพผู้ประสานงานด้านภาษา เพื่อเป็นสื่อกลางในการทำงานส่งเสริมสุขภาพแรงงานข้ามชาติ  ตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

 

  ล่าสุด คณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดการจ้าง "ผู้ประสานงานด้านภาษาเมียนมา ลาว กัมพูชา"  ให้เป็นอาชีพที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย  โดยกำหนดเงื่อนไขอัตราส่วน ดังนี้ 

1.ภาคเอกชน  ให้เอกชนที่มีลูกจ้างจำนวน 100 คน สามารถจ้างแรงงานข้ามชาติไม่เกิน 1 คน

2.ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ  ให้พิจารณาจ้างแรงงานข้ามชาติตามความจำเป็นและเหมาะสม

 คาดว่าจะสามารถนำเสนอร่างระเบียบการจ้างต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายใน 90 วัน  

 

 

 

 ส่วนประเด็นการจัดระบบบริการที่เป็นมิตร  มีการหารือในที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนในประเด็น Migrant Health

 

ขณะที่ในสหภาพยุโรป เคยจัดโครงการ Migrant Friendly Hospital ใน 12 ประเทศ ตาม The Amsterdam Declaration รองรับผู้ลี้ภัย  และเพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อนามัยแม่และเด็ก และบริการล่ามแปลภษา