ตัวอย่างแบบส่งต่อผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์

พัฒนาโดยกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข

เพื่อรับบริการดูแลรักษาต่อเนื่องเป็นมาตรฐานและระบบเดียวกัน

 

download แบบส่งต่อผู้ป่วยที่

http://www.4shared.com/office/mQP41rwYba/referral_form.html