ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารโครงการฟ้ามิตร

แรงงานข้ามชาติ ชีวิตที่ไร้หลักประกัน

สำรวจสถานการณ์แรงงานข้ามชาติพื้นที่ภูเก็ตในระบบประกันสุขภาพและประกันสังคม

แคมเปญรณรงค์วันเอดส์โลก 2016 ; Hands up for # HIV prevention

ติดตามที่ http://www.unaids.org/en/resources/campaigns/WAD2016

ตัวอย่างแบบส่งต่อผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์

Thailand-Myanmar Cross Border Referral Form

ความก้าวหน้าการจัดจ้างอาชีพผู้ประสานงานด้านภาษาเมียนมา ลาว กัมพูชา

ตลอดจนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรแก่แรงงานข้ามชาติ ผู้ติดตาม และเหยื่อจากการค้ามนุษย์