ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารโครงการฟ้ามิตร

ข้อเสนอแนะจากโครงการฟ้ามิตรต่อนางอองซานซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

โดยเฉพาะประเด็นส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันเอชไอวี/เอดส์ อนามัยเจริญพันธุ์ อนามัยแม่และเด็ก การศึกษาเด็กข้ามชาติฯลฯ จากเครือข่ายคนทำงานทั่วประเทศไทยเป็นเวลากว่า 10 ปี

สธ.เร่งนำแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม 3.5 ล้านคน เข้าสู่ระบบประกันสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข กำชับทุกจังหวัดรณรงค์นำแรงงานต่างด้าว พร้อมผู้ติดตามและคนต่างด้าว ประมาณ 3.5 ล้านคน เข้ารับการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ เพื่อประโยชน์ต่อตัวแรงงาน ผู้ติดตาม นายจ้างและคนไทยทุกคน โดยเฉพาะผู้ติดตามที่เป็นเด็กต้องได้รับวัคซีนตามแผนการให้วัคซีนของไทยทุกคน เพื่อป้องกันไม่ให้โรคติดต่อที่หายไปจากประเทศไทย เช่น คอตีบ โปลิโอ กลับมาระบาดอีกครั้ง

แรงงานข้ามชาติ..ร้องขอรัฐไทย‘สิทธิสุขภาพเท่าเทียม’

เสียงจากแรงงานข้ามชาติ..ร้องขอรัฐไทย‘สิทธิสุขภาพเท่าเทียม’ : ปฏิญญา เอี่ยมตาล ทีมข่าวรายงานพิเศษ

ถอดบทเรียนจากการจัดบริการสุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติ

การประชุม 10 ปีฟ้ามิตร ถอดบทเรียนการจัดการบริการสุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนและสังเคราะห์ประสบการณ์ ความรู้ ถอดและสรุปบทเรียนจากตัวแทนองค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดชนิดของบริการที่มีความจำเป็นต่อการจัดบริการสุขภาพ การป้องกันเอชไอวี การดูแลผู้ป่วยแรงงานข้ามชาติ