ข่าวสารล่าสุด >

ข่าวสารโครงการฟ้ามิตร

การประชุมเพื่อแถลงข้อเรียกร้องจากการสัมมนาฟ้ามิตรสัญจรจากระดับดับภูมิภาค 4 ภาค

การประชุมเพื่อแถลงข้อเรียกร้องจากการสัมมนาฟ้ามิตรสัญจรจากระดับดับภูมิภาค 4 ภาค เรื่อง “การจัดการแรงงานข้ามชาติก่อนการเปิดอาเซียนปี พ.ศ. 2558 : ระบบการขึ้นทะเบียน และการจัดการบริการสุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติ ปัญหา ความกังวลและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง” วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 น. ถึง 12.30 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐระดับปฏิบัติการ นายจ้าง ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และแรงงานข้ามชาติรวม 201คน

โครงการสัมมนาฟ้ามิตรสัญจร

เรื่อง การจัดการแรงงานข้ามชาติก่อนการเปิดอาเซียนปี พ.ศ. 2558:ระบบการขึ้นทะเบียนและการจัดบริการสุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติ ปัญหา ความกังวลและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จากรายงานสถานการณ์การขึ้นทะเบียนของแรงงานข้ามชาติ ณ มกราคม พ.ศ. 2556 โดยสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหา กระทรวงแรงงาน ได้ระบุตัวเลขแรงงานข้ามชาติ สัญชาติ พม่า กัมพูชา และลาว ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายขึ้นทะเบียน และเข้ามาตาม MOU รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,062,852 คน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นชาย 631,490 คน หญิง 431,362 คน ซึ่งมีแรงงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการพิสูจน์สัญชาติกว่า 260,000 คน ภาครัฐได้มีมติคณะรัฐมนตรีเรื่องยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555 และในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้มีมติคณะรัฐมนตรี ผ่อนผันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษเพื่อดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การประชุมอบรมการใช้ระบบเก็บข้อมูลโครงการฟ้ามิตร (Phamit Database) เฟส SSF

การประชุมอบรมการใช้ระบบเก็บข้อมูลโครงการฟ้ามิตร (Phamit Database) เฟส SSF วันที่ 21-22 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมฮิป ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ จากการประชุม JSMC ขอยืนยันกำหนดวันอบรมการใช้ Database PHAMIT ในวันจันทร์และอังคารที่ 21-22 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยให้แต่ละจังหวัดส่งผู้เข้าอบรมการใช้งาน Database จังหวัดละ 2 ท่าน(ขอให้เป็นผู้กรอกข้อมูล 1 ท่านและหัวหน้า 1 ท่าน) และขอให้แต่ละจังหวัดเตรียมข้อมูลตัวชี้วัดทุกตัวตั้งแต่ 1.1 ถึง 2.4 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.3และ 2.4) ของเดือนตุลาคมพ.ศ. 2555 เพื่อมาใช้ในการลงข้อมูล

เทศกาลภาพยนตร์ - Invisible People