กรุณาเลือกหมวดหมู่ :


ทั้งหมด

22 ก.พ. 2560

คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษ ไทย พม่า เขมร

 

ผลิตโดยสำนักบริการการสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข

สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการสุขภาพแก่ประชากรต่างด้าว

ในเล่มประกอบด้วย การทักทาย การซักประวัติ  ระบบต่างๆในร่างกาย อาการเจ็บป่วย

การตรวจสุขภาพ การรักษาสุขภาพ การดูแลตนเอง การฝากครรภ์ การคลอด ฯลฯ

22 ก.พ. 2560

การแพทย์ต่างวัฒนธรรม : คู่มือคำศัพท์ในการซักประวัติเบื้องต้น (ไทย อังกฤษ พม่า มอญ)

 

มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ในโครงการเสริมสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรมเพื่อสุขภาวะของแรงงานข้ามชาติ

ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เนื้อหาในเล่มมุ่งเน้นการเสริมสร้างการสื่อสารและการสร้างทัศนคติของผู้ให้บริการต่อแรงงานชาวเมียนมาและมอญในประเทศไทย

คู่มือหลักสูตรอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวปี 2558

 

ผลิตโดยสำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยหลักสูตร กระบวนการอบรมพนักงานสาธารณสุขต่างด้าว (พสต.)

รู้จักประเทศไทย กฎหมายเบื้องต้น บทบาทหน้าที่และทักษะ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

อนามัยเจริญพันธุ์ สิ่งแวดล้อม  การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ การฝึกปฏิบัติงาน และการปฐมพยาบาล

16 มิ.ย. 2559

STAR (PWID) เรื่อง การฉีดอย่างปลอดภัย

16 มิ.ย. 2559

STAR (PWID) เรื่อง การใช้ยาเกินขนาด

16 มิ.ย. 2559

STAR (PWID) เรื่อง เมทาโดน

เมทาโดน