กรุณาเลือกหมวดหมู่ :


ทั้งหมด

19 ก.ค. 2556

แผ่นพับประกันสังคม ภาษาลาว

แผ่นพับประกันสังคม ภาษาลาว

8 ก.ค. 2556

หลักสูตรความรู้ขั้นพื้นฐานสำหรับแรงงานข้ามชาติ 102

หลักสูตรความรู้ขั้นพื้นฐานสำหรับแรงงานข้ามชาติ 102

21 พ.ค. 2555

รายงานประเทศภายใต้กลไก UPR ประเด็นสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามในประเทศ ฉบับภาคประชาสังคม

รายงานประเทศภายใต้กลไก UPR ประเด็นสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามในประเทศ ฉบับภาคประชาสังคม
1-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2554 ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 โรงแรมสยามซิตี้ เขตพญาไท กรุงเทพฯ

3 พ.ค. 2555

คู่มือสำหรับแรงงานข้ามชาติ เรื่อง อยู่อย่างไร ในประเทศไทย

มูลนิธิรักษ์ไทยหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่งให้แรงงานข้ามชาติได้ รู้จักและเข้าใจการอยู่อย่างไรในประเทศไทย ตามสิทธิและหน้าที่มากกว่าการอาศัยและทำงานเพื่อเก็บหอมรอมริบเงินเพียง อย่างเดียวแต่มุ่งเน้นให้แรงงานต้องมีสำนึกรับผิดชอบ และอยู่ร่วมกับคนไทยในชุมชน

2 พ.ค. 2555

สรุปบทเรียนการทำงานโครงการฟ้ามิตร 2 เฟสที่ 1

2 ปี ของการทำงาน กับบทเรียนสำคัญ
โครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ ในแรงงานข้ามชาติ ในประเทศไทย(โครงการฟ้ามิตร 2)ภายใต้โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โดยการส่งเสริมการบูรณาการและการสร้างเครือข่ายเข้าถึงบริการของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงยาก: โครงการแชมเปี้ยน

20 เม.ย. 2555

หลักสูตรอบรมภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร ในสถานประกอบการและโรงพยาบาล

การทักทาย ถือเป็นมารยาททางสังคมที่ทุกคน ทุกเชื้อชาติ ยึดถือปฎิบัติ เพื่อทาความรู้จักและเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน วัฒนธรรมการปฏิบัติในแต่ละประเทศ มีความแตกต่างกันซึ่งต้องเรียนรู้และทาความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติของประเทศนั้น ๆ