กรุณาเลือกหมวดหมู่ :


ทั้งหมด

18 เม.ย. 2555

ชีวิตที่ไร้ตัวตน

ในขณะที่จำนวนแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยมีจำนวนมากขึ้นและมีความจำเป็นมากขึ้นในชีวิตประจำวันของเราแต่แรงงานข้ามชาติก็ไร้ตัวตนในหลายๆด้าน แรงงานเหล่านี้ถูกละเลยจากจากเครือข่ายทางสังคมในประเทศเรา ระบบสุขภาพและระบบความปลอดภัยยังไม่ครอบคลุมถึงแรงงานข้ามชาติ นอกจากนี้แรงงานข้ามชาติยังถูกมองข้ามโดยระบบที่ให้ความคุ้มครองทางกฎหมาย หนังสือเล่มนี้จะเปิดเผยโลกของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

 

18 เม.ย. 2555

นโยบายและมาตรการการแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติ

งานวิจัยฉบับนี้ ทำการศึกษาเพื่อที่จะตอบคำถามหลัก 2 คำถาม ว่า “นโยบายการผ่อนผันและอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติสามารถ อาศัยและทำงานในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวที่ผ่านมา สามารถเข้าถึงแรงงานข้ามชาติได้ทั่วถึงหรือไม่ อย่างไร” และ “นโยบายดังกล่าวมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนมาตรการคุ้มครองแรงงานหรือไม่ อย่างไร” โดยอาศัยทั้งแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและ แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ จากผลการสัมภาษณ์ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ นำมาวิเคราะห์และสรุปผลร่วมกับนักวิชาการ นักกฎหมาย ผู้มีส่วนร่วมในการร่างกฎหมาย เจ้าหน้าที่ภาครัฐและ องค์กรพัฒนาเอกชน จะกระทั่งนำเสนอออกมาเป็นการศึกษาวิจัยในครั้งนี้

9-20 พ.ค. 2554

รายงานการประชุมเรื่อง การบริการที่เป็นมิตร ภายใต้กรอบสิทธิ เพศ เพศภาวะ และเพศวิถี

ชี้แจงวัตถุประสงค์และกล่าวเปิดการประชุม โดยคุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย "บริการที่เป็นมิตร ต้องอยู่บนพื้นฐานสิทธินั่นคือ สิทธิที่จะเข้าถึง และได้รับบริการด้วยความเคารพต่อกัน และด้วยฐานที่เป็นอยู่ของคนคนนั้น" มิติหนึ่งที่กองทุนโลกด้านเอดส์ วัณโรค และมาเลเรียให้ความสำคัญ คือ เรื่องสิทธิ เพศภาวะ และเพศวิถี ซึ่งเป็นสมมติฐานสากลที่ว่า การทำงานสุขภาพทางเพศจะไม่สามารถสำเร็จได้ในระยะยาว หรือไม่สามารถปรับเปลี่ยนสังคมที่เอื้อต่อผู้มีเชื้อ เอชไอวี หากไม่ทำประเด็นนี้ อีกทั้งกองทุนโลกฯ มาแล้วก็ต้องไป การใช้เงินจากกองทุนโลกฯ จึงไม่ยั่งยืน และโอกาสที่ประเทศไทยจะได้รับเงินจากกองทุนโลกฯ ในอนาคตก็มีน้อยลง

1 มี.ค. 2552

รายงานการทบทวนและสังเคราะห์นโยบายเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการสุขภาพและการปaระกันสุขภาพภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการป้องกันเอดส์

ในแรงงานข้ามชาติ ประเทศไทย ในการเตรียมรายงาน "การทบทวนและสังเคราะห์นโยบายเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการสุขภาพและการประกันสุขภาพ" ภายใต้โครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย (โครงการฟ้ามิตร) ภายใต้การบริหารของมูลนิธิรักษ์ไทยนั้น ได้มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายที่มีส่วนอย่างสำคัญช่วยให้รายงานฉบับนี้เสร็จสิ้นลงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้น

สำรวจข้อมูลพื้นฐาน โครงการฟ้ามิตร-2 ปีพ.ศ. 2553 (1/4)

โครงการฟ้ามิตร-2 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีแบบผสมผสาน สำหรับประชากรที่มีภาวะเสี่ยงสูง โดยการส่งเสริมบริการเชิงรุก และการสร้างเครือข่ายบริการแบบ บูรณาการ (โครงการแชมเปี้ยน) ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลกด้านเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย มีเป้าหมายหลักเพื่อขยายขอบเขตการจัดกิจกรรมการป้องกัน เอชไอวี ในกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรม เสี่ยง (the most at risk populations: MARPs) ในประเทศไทย โดยกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ที่โครงการฟ้ามิตร-2 ดูแลรับผิดชอบ คือ กลุ่มแรงงานข้ามชาติ 

การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน โครงการฟ้ามิตร-2 ปีพ.ศ.2553 (2/4)

โครงการฟ้ามิตร-2 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีแบบผสมผสาน สำหรับประชากรที่มีภาวะเสี่ยงสูง โดยการส่งเสริมบริการเชิงรุก และการสร้างเครือข่ายบริการแบบ บูรณาการ (โครงการแชมเปี้ยน) ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลกด้านเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย มีเป้าหมายหลักเพื่อขยายขอบเขตการจัดกิจกรรมการป้องกัน เอชไอวี ในกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรม เสี่ยง (the most at risk populations: MARPs) ในประเทศไทย โดยกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ที่โครงการฟ้ามิตร-2 ดูแลรับผิดชอบ คือ กลุ่มแรงงานข้ามชาติ