กรุณาเลือกหมวดหมู่ :


ทั้งหมด

การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน โครงการฟ้ามิตร-2 ปีพ.ศ.2553 (3/4) 1

โครงการฟ้ามิตร-2 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีแบบผสมผสาน สำหรับประชากรที่มีภาวะเสี่ยงสูง โดยการส่งเสริมบริการเชิงรุก และการสร้างเครือข่ายบริการแบบ บูรณาการ (โครงการแชมเปี้ยน) ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลกด้านเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย มีเป้าหมายหลักเพื่อขยายขอบเขตการจัดกิจกรรมการป้องกัน เอชไอวี ในกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรม เสี่ยง (the most at risk populations: MARPs) ในประเทศไทย โดยกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ที่โครงการฟ้ามิตร-2 ดูแลรับผิดชอบ คือ กลุ่มแรงงานข้ามชาติ  

การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน โครงการฟ้ามิตร-2 ปีพ.ศ.2553 (3/4) 2

โครงการฟ้ามิตร-2 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีแบบผสมผสาน สำหรับประชากรที่มีภาวะเสี่ยงสูง โดยการส่งเสริมบริการเชิงรุก และการสร้างเครือข่ายบริการแบบ บูรณาการ (โครงการแชมเปี้ยน) ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลกด้านเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย มีเป้าหมายหลักเพื่อขยายขอบเขตการจัดกิจกรรมการป้องกัน เอชไอวี ในกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรม เสี่ยง (the most at risk populations: MARPs) ในประเทศไทย โดยกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ที่โครงการฟ้ามิตร-2 ดูแลรับผิดชอบ คือ กลุ่มแรงงานข้ามชาติ

การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน โครงการฟ้ามิตร-2 ปีพ.ศ.2553 (4/4)

โครงการฟ้ามิตร-2 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีแบบผสมผสาน สำหรับประชากรที่มีภาวะเสี่ยงสูง โดยการส่งเสริมบริการเชิงรุก และการสร้างเครือข่ายบริการแบบ บูรณาการ (โครงการแชมเปี้ยน) ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลกด้านเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย มีเป้าหมายหลักเพื่อขยายขอบเขตการจัดกิจกรรมการป้องกัน เอชไอวี ในกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรม เสี่ยง (the most at risk populations: MARPs) ในประเทศไทย โดยกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ที่โครงการฟ้ามิตร-2 ดูแลรับผิดชอบ คือ กลุ่มแรงงานข้ามชาติ

การศึกษาเรื่อง ความรุนแรงในชีวิตของ แรงงานหญิงข้ามชาติเมียนมาร์ในประเทศไทย

การศึกษาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในแรงงานหญิงข้ามชาติสัญชาติพม่า เพื่อรวบรวมข้อมูลว่า “ใคร” เป็นผู้กระทำความรุนแรง และ “รูปแบบและลักษณะความรุนแรง” ที่แรงงานหญิงได้รับภายใต้มิติต่างๆ เป็นอย่างไร โครงการฯจึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ในการศึกษาความรุนแรงในแรงงานหญิงข้ามชาติชาวพม่า ใน 3 จังหวัด คือสมุทรสาคร ตาก และระนอง เพื่อให้โครงการสามารถออกแบบการดำเนินโครงการได้สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่และทัศนคติในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชาย ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

links files http://www.raksthai.org/files/file_1.pdf 

 

หลักสูตรความรู้ขั้นพื้นฐานสำหรับแรงงานข้ามชาติ 101

หลักสูตรความรู้ขั้นพื้นฐานสำหรับแรงงานข้ามชาติ 101