การเสริมสร้างความเข้มแข็งการควบคุมวัณโรคอย่างมีคุณภาพในกลุ่มประชากรด้อยโอกาสและการสร้างพลังชุมชนเพื่องานวัณโรค

 

ข้อมูลพื้นฐานและข้อสรุป: 

 

วัณโรคยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย  ปัจจุบันประเทศไทยถูกจัดโดยองค์การอนามัยโลก อยู่อันดับที่ 18ใน 22ประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยวัณโรคมากของโลก คาดว่ามีผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท รายใหม่ ปีละประมาณ 90,000ราย (คิดเป็น 142/100,000ประชากร)

 

แผนงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ DOTS ในปัจจุบันยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย (เป้าหมาย ได้แก่ อัตราสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยใหม่เสมหะพบเชื้อ มากกว่าร้อยละ 85) ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายแห่งการพัฒนาสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDG) ปัญหาที่สำคัญ ได้แก่

 

1. ยุทธศาสตร์ DOTS เป็นยุทธศาสาตร์หลักของแผนงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ แต่ในทางปฏิบัติในระดับโรงพยาบาลต่างๆ ไม่ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ DOTS อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยมีพี่เลี้ยงกำกับการกินยา (DOT) ส่วนใหญ่มักมีญาติเป็นพี่เลี้ยง โดยไม่มีการกำกับนิเทศงานจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ หรือผู้ป่วยส่วนหนึ่งก็กินยาเอง ทำให้มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการควบคุมวัณโรค

 

2. การแพร่ระบาดของการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งพบว่าความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในผู้ป่วยวัณโรคสูงถึงร้อยละ 15 – 20แม้ว่าการควบคุมโรคเอดส์จะได้ผลดีทำให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ลดลงก็ตาม แต่ผู้ป่วยวัณโรคติดเชื้อเอชไอวี ไม่สามารถเข้าถึงบริการดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ทำให้อัตราตายสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือซึ่งมีการแพร่ระบาดของเอส์

 

3. ความร่วมมือของชุมชนและภาคประชาสังคมยังไม่เพียงพอ ทำให้ผู้ป่วยและชุมชนไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน

โครงการด้านวัณโรค รอบSSFได้พัฒนาขึ้นจากโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนในรอบที่ 8และรอบที่ 10โดยการจัดซื้อและกระจายยาวัณโรคสำหรับผู้ป่วยวัณโรคที่ไร้สิทธิจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาคนั้น จะต้องผ่าน Global Drug Facility (GDF) สำหรับยาประเภทที่ 1ขณะที่ยาประเภทที่ 2 (second-line drugs) การจัดซื้อต้องได้รับการอนุมัติจาก Green Light Committee (GLC) เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ยาที่มีคุณภาพสูงในราคาต่ำ

 

โครงการด้านวัณโรค รอบSSFมีการบริหารจัดการโดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้รับหลัก มูลนิธิรักษไทยเป็นหนึ่งในผู้รับทุนรอง มีพื้นที่ดำเนินการใน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ระยอง สมุทรสาคร นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี ศรีษะเกษ พิษณุโลก เชียงราย พะเยา และสงขลา กลุ่มเป้าหมายเป็นประชากรข้ามชาติและประชากรชาติพันธุ์จากประเทศกัมพูชา พม่า และลาว ทั้งนี้มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับหน่วยงานภาคีองค์กรพัฒนาเอกชน รับผิดชอบการดำเนินงานวัณโรคในชุมชนและการทำงานเชิงนโยบาย การสื่อสาร และการขับเคลื่อนทางสังคม

 

คลิ๊กที่นี่ !!! นำเสนองานกิจกรรมโครงการด้านวัณโรคของรักษ์ไทยและองค์กรภาคี