โครงการป้องกันการติดเชื้อ HIV/AIDS ในกล่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีการฉีด (โครงการแชมเปี้ยน IDU)  

กลุ่มเป้าหมาย :

1.แรงงานข้ามชาติ เด็ก ผู้หญิง

2.กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีการฉีด

 

ความสำคัญของโครงการ

โครงการแชมเปี้ยน IDU มีเป้าหมายในการที่จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ในกลุ่มผู้ใช้ยาโดยวิธีการฉีด ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมามีการระบาดอย่างมาก เนื่องจากพฤติกรรมการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน ทั้งนี้การดำเนินงานของโครงการได้ใช้แนวคิดเรื่องการลดอันตรายจากการใข้ยา (Harm Reduction) ซึ่งเป็นแนวคิดที่คำนึงถึงเรื่องสิทธิ และความเสมอภาค โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้ยาเสพติดได้เรียนรู้วิธีการลดอันตรายด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ยาเสพติด รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ใช้ยาเสพติดได้เห็นความสำคัญเรื่องความสามารถของตนเอง ลดอคติที่สังคมมีต่อตัวผู้ใช้ยาเสพติด จนกระทั่งการผลักดันเชิงนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติด

การดำเนินงานโครงการแชมเปี้ยน ไอดียู บริหารงานภายใต้มูลนิธิพีเอสไอ ประเทศไทย ฐานะผู้รับทุนหลัก (PR) และมูลนิธิรักษ์ไทยเป็นผู้รับทุนรอง (SR) และมีหน่วยงานภาคีที่ทำงานร่วมกันอีก 3 องค์กร คือ เครือข่ายผู้ใช้ยาประเทศไทย (TDN)
ออเด้นเฮาท์ (Alden House) และศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย (TRC) ในฐานะผู้รับทุนย่อย (SSR)

 

ลักษณะการทำกิจกรรม

กิจกรรมที่ดำเนินงานภายใต้โครงการแชมเปี้ยน ไอดียู สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 หมวดใหญ่ๆ ได้แก่

1.การให้ความรู้แก่เพื่อนผู้ใช้ยา เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจกับเพื่อนผู้ใช้ยา โดยผ่านอาสาสมัครภาคสนาม เจ้าหน้าที่ หรือศูนย์ลดอันตราย (DIC) โดยมีชุดความรู้ที่สำคัญ 3 เรื่อง คือ HIV/AIDS การลดอันตรายจากการใช้ยา
และสุขภาวะทางเพศ

2.การแจกผลิตภัณฑ์แก่เพื่อนผู้ใช้ยา ได้แก่ การสนับสนุนเข็มสะอาด และถุงยางอนามัยแก่เพื่อนผู้ใช้ยา เพื่อลดโอกาสในการใช้เข็มร่วมกัน หรือนำเข็มเก่ามาใช้ ร่วมไปถึงการป้องกันการติดเชื้อ HIV โดยการใช้ถุงยางอนามัยด้วย

3.การจัดบริการด้านสุขภาพแก่เพื่อนผู้ใช้ยา ได้แก่ การจัดบริการตรวจเลือดเพื่อหา HIV/AIDS โดยสมัครใจ (VCCT) , การตรวจเลือดเพื่อหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) และการให้บริการสารเมธาโดนทดแทน (MMT) บริการด้านสุขภาพทั้ง 3 เป็นบริการพื้นฐานที่มุ่งส่งเสริมให้เพื่อนผู้ใช้ยามีสุขภาพที่ดี และสามารถใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลทั่วไปในสังคมได้

 

แหล่งทุน

กองทุนโลกด้านโรคเอดส์รอบที่ 8 /Global Fund AIDS Round 8